Kako registrovati udruženje građana?

Udruženje građana je neprofitna nevladina organizacija osnovana u cilju ostvarivanja ciljeva njenih osnivača (najmanje tri fizička ili pravna lica, od kojih najmanje jedno ima prebivalište ili sedište na teritoriji Republike Srbije), a u skladu s postupkom propisanaim Zakonom o udruženjima Srbije.

Sam podatak da je najveći broj nevladinih organizacija u zemlji osnovan i funkcioniše u formi udruženja svedoči o prepoznatljivosti ovog modela organizovanosti građana i pravnih subjekata, odnosno o mogućnostima koje on pruža za njihov rad.

Tim pre, što nove zakonske mogućnosti definišu i uslove pod kojima udruženje može biti i profitabilnog karaktera.

Udruženje mogu osnovati poslovno sposobna fizička ili pravna lica.

Osnivač udruženja može biti i maloletnik sa navršenih 14 godina strosti, ali je u tom slučaju neophodnna izjava o saglasnosti od strane njegovog zakonskog zastupnika.

Osnivanje udruženja građana podrazumeva definisanje njegovog naziva ( na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu), kao bitne odrednice njegovog funkcionisanja, budući da se nazivom udruženja kreira njegov identitet i time se približava budućim članovima i partnerima, kod kojih se na osnovu njega stvara prvi utisak.

Definisanje naziva udruženja podrazumeva i proveru njegove dostupnosti, budući da se neretko desi da je željeni naziv već u opticaju (ne sme biti zamenljiv sa nazivom drugog udruženja, a ne sme ni da izaziva zabunu o samom udruženju ili o tome o kakvoj je vrsti pravnog lica reč niti o njegovim ciljevima .

Preporučuje se da se pre konačnog definisanja naziv proveri njegova dostupnost putem internet stranice APR-a (http://www.apr.gov.rs/Registri/Udruženja), pa je nužno birati sledeći ili se željeni naziv proformuliše dodavanjem i oduzimanjem određenih delova.

 Naziv udruženja može da sadrži i strane reči

U slučaju da pojedine strane reči čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član ili su te reči uobičajene u srpskom jeziku ili za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku, onda naziv udruženja može da sadrži i strane reči.

Ukoliko je predviđeno statutom, naziv udruženja može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine, a upisuje se u registar iza naziva udruženja na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

U slučaju da je statutom određen i skraćeni naziv udruženja, i on se upisuje u registar.

Podrazumeva se da je sedište udruženja na teritoriji Republike Srbije. Sedište udruženja je jedinica lokalne samouprave na čijoj je teritoriji mesto iz koga se njima upravlja.

Samo udruženje osniva se usvajanjem osnivačkog akta i statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini. Skupština je najviši organ udruženja i nju čine svi njegovi članovi.

Radi osnivanja udruženja građana, koje traje do pet dana, potrebno je Agenciji za privredne registre (APR) dostaviti sledeća dokumenta:
– Osnivački akt
– Zapisnik sa sednice osnivačke
– Statut
– Overena fotokopija lične karte zakonitog zastupnika
– Registraciona prijava
– Takse

Osim taksi za registrovanje udruženja građana, koje iznose 4.900 dinara, obavezan trošak je izrada pečata u inosu do 2.500 dinara, kao i overa lične karte zastupnika – 500 dinara, a ukoliko se osnivači udruženja odluče za korišćenje agencijskih usluga za njegovu registraciju, izdvojiće još najmanje 10.000 dinara (što agencije reklamiraju kao akcijsku cenu).

U slučaju da nešto nismo dovoljno akcentovali, ili ukoliko imate još nedoumica pogledajte video Milana Trbojevića koji je na svom blogu FT1P detaljno obradio temu osnivanje udruženja građana i pored toga obezbedio i svu neophodnu dokumentaciju:

Takođe pogledajte i komentare ispod teksta, te postavite dodatno pitanje ako je ostalo nešto nejasno.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *