Porodiljsko odsustvo i najbitnije zakonske novine

Porodiljsko odsustvo je odsustvo koje je Zakon definisao kao odsustvo na koje zaposlena žena ima pravo radi oporavka od samog porođaja i naravno, radi nege novorođenog deteta. Porodiljsko odsustvo radi oporavka od porođaja traje tri meseca od dana porođaja. 

Na njega se nastavlja porodiljsko odsustvo radi nege deteta i ono počinje da teče od isteka porodiljskog odsustva za oporavak od porođaja. Sve ukupno porodiljsko odsustvo traje 365 dana. Za razliku od prvog oblika porodiljskog odsustvo koje je rezervisano samo za porodilje, odsustvo za negu deteta mogu koristiti i očevi. 

Takođe, u izuzetnim slučajevima, očevi imaju pravo i na porodiljsko odsustvo posle rođenja deteta, što se dešava u slučajevima kada majka ne može da se stara o detetu usled bolesti, smrti ili druge okolnosti kao što je izdržavanje kazne zatvora ili napuštanje deteta. 

Ko ima pravo na porodiljsko odsustvo?

Pravo na porodiljsko odsustvo zaposlena žena ostvaruje na osnovu mišljena i nalaza lekara. Ono može otpočeti do 45 dana pre predviđenog termina za porođaj odnosno obavezno 28 dana pre termina. Porodiljsko odsustvo traje ukupno 12 meseci za prvo i drugo dete, odnosno 24 meseca za treće i svako naredno dete. 

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva imaju zaposleni roditelji po osnovu radnog odnosa, dok roditelji koji zaradu ostvaruju na osnovu drugih angažmana, na primer na osnovu ugovora od delu, takođe imaju pravo na naknadu sa tom razlikom što  ono za prvo i svako naredno dete traje 365 dana.

Pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo imaju i majke koje u momentu rođenja deteta nisu zaposlene ali su ostvarivale prihode pre toga, odnosno do 18 meseci pre rođenja deteta.  Ovo je bitna prednost prema novom zakonu o finansijskoj podršci porodici, ali na je na žalost prema majkama preduzetnicima obim prava smanjen pa one imaju pravo na odsustvo samo u trajanju od jedne godine, bez obzira na broj dece.

Kada je reč o novinama koje su pozitivne, treba istaći da Zakon predviđa da oba roditelja mogu koristiti ovo pravo i to tako što se trajanje porodiljskog odsustva ne prekida sa novim detetom odnosno majka može otpočeti trajanje porodiljskog odsustvo sa novim detetom, a neiskorišćeno odsustvo sa prethodnim detetom može preuzeti otac. 

Trudnica na krevetu

Obračun naknade za vreme porodiljskog odsustva

Naknada za porodiljsko odsustvo obračunava se na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode odsustvu. Pri tome, zaposlene porodilje imaju pravo na pun iznos naknade, odnosno 100% od svih primanja. U obzir se uzimaju sva primanja koja imaju oblik zarade kao što su: putni troškovi, topli obrok, razne novčane stimulacije, bonusi, minuli rad i dr. 

Međutim, ako porodilja nije ostvarivala zaradu svih proteklih 18 meseci, osnovica naknade zarade takođe se dobija deljenjem zbira osnovica sa 18, tako da one ne mogu ostvariti punu naknadu svojih primanja. Pri tome, naknada za vreme porodiljskog odsustva ne može biti veća od tri prosečne zarade u RS, ali može biti manja od minimalne zarade. 

Još jedna, bitna pozitivna novina po novom Zakonu je jednostavniji postupak ostvarivanja prava koji se sada može realizovati i elektronskim putem. 

Potrebno je samo na sajtu euprave.gov.rs popuniti elektronski obrazac i priložiti dokaze na osnovu kojih se vrši ostvarivanje prava i to: rešenje poslodavca o pravu na korišćenje porodiljskog odsustva, lekarski izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva ili izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad u vezi sa održavanjem trudnoće. 

Ukoliko dokumenta za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo nisu potpuna, uprava je dužna da u roku od osam dana obavesti podnosioca zahteva da dopuni zahtev. Predmeti se rešavaju u roku od 30 dana a administrativna taksa se ne plaća. 

Rešenje se dostavlja na kućni adresu ili u elektronskom obliku na mail adresu. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 15 dana koja se predaje organu opštinske odnosno gradske uprave koji je doneo rešenje.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *